Στην πρόσληψη 126 ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθμό Συντονιστή Διευθυντή προχωρά το υπουργειο Υγείας.

Τα κριτήρια επιλογής ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε βαθμό Συντονιστή Διευθυντή είναι τα κάτωθι και μοριοδοτούνται ως εξής:

  1. Προϋπηρεσία μέγιστος αριθμός: 500 μόρια
  2. Ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών, μέγιστος αριθμός: 50
  3. Εκπαιδευτική δραστηριότητα, μέγιστος αριθμός: ως εκπαιδευτής 100 μόρια, ως εκπαιδευόμενος 100 μόρια
  4. Επιστημονική δραστηριότητα, μέγιστος αριθμός: 250 μόρια
  5. Κλινική εμπειρία με κριτήριο τις ιατρικές πράξεις, διοικητικές ικανότητες συνολικό έργο από θέσεις ευθύνης, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, μέγιστος αριθμός: 200 μόρια
  6. Συνεργασία με το ιατρικό και λοιπό προσωπικό – σχέση με τους ασθενείς, αντίληψη στρατηγικού σχεδιασμού για το δημόσιο σύστημα υγείας, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και η δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις: μέγιστος αριθμός: 300 μόρια.

β. Συνέντευξη: Η συνολική βαθμολογία των ερωτήσεων (ομάδα Α και ομάδα Β), ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 500 μόρια.

γ. Η βαθμολόγηση για κάθε κριτήριο γίνεται με βάση τους συντελεστές  και χωρίς συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων.

δ. Σε περιπτώσεις που για θέση που προκηρύσσεται απαιτείται ειδική εμπειρία, η προϋπηρεσία συμπληρώνεται και μοριοδοτείται,  όπως ισχύει και για τις θέσεις που προκηρύσσονται με εξειδίκευση. Η τελική μοριοδότηση προκύπτει από το άθροισμα των μορίων των δικαιολογητικών τύπου Β’ και της συνέντευξης.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία μορφής Pdf ή JPEG (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png χωρητικότητας μέχρι 2 MB

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15-5-2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 24-5-2023 ώρα 24.00.

Ολη η απόφαση εδω