Με τροπολογία που κατατέθηκε στον νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών γίνεται γνωστό ότι οι εργαζόμενοι σε ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ θα λάβουν αιξήσεις στους μισθούς τους.

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και βαθμού – Διατάξεις για ευζωία των ζώων συντροψιάς – Διατάξεις για ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» τροποποιούνται ένταξη στους αποδέκτες οικονομικής ενίσχυσης και Ανώνυμης Εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), και περ. διαμορψώνεται ως εξής:

«β) Από μήνα έναρξης ισχύος του παρόντος, χορηγείται προσωπικό των ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε., μηνιαία οικονομική ενίσχυση, οποία ισούται τοις εκατό (2%) του που λαμβάνει εργαζόμενος, ως βασικό μισθό. Ειδικά για Προσωπικό των ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε., που απασχολείται σε βάρδιες, χορηγείται μηνιαία οικονομική ενίσχυση τέσσερα τοις εκατό (4%) που λαμβάνει εργαζόμενος, ως βασικό μισθό.