Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023
More

  Ανοίγουν οι αιτήσεις για έως 1219 ευρώ

  Φέτος το εποχικό βοήθημα ξεκινάει από 609,75 και φτάνει 1.219,50 ευρώ.

  Οι αιτήσεις υποβάλλονται με δύο τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov. gr από την 11.09.2023 έως την 30.11.2023.

  Η είσοδος στην ψηφιακή πύλη του δημοσίου γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην καρτέλα gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα:
  https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa.

  Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα Δ.ΥΠ.Α.

  • Μέσω των ΚΕΠ από την 20.09.2023 έως την 30.11.2023.

  Η αίτηση καταχωρίζεται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ παρουσία του δικαιούχου. Με την καταχώριση της αίτησης, χορηγείται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου και δίδεται αντίγραφο της αίτησης στον ασφαλισμένο. Η αίτηση χρεώνεται στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ βάσει των στοιχείων της δ/νσης κατοικίας που έχουν δηλωθεί.

  Δικαιούχοι

  Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα:

  Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού – μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

  Δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10.9.2023 και κατά το έτος 2022 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2023, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 € .

  Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11.9.2023 και μετά, ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξής τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

  Δεν είναι δικαιούχοι όσοι υπηρετούν στις 10.09.2023 τη στρατιωτική τους θητεία. Αντιθέτως, όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11.9.2023 και μετά είναι δικαιούχοι, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις.

  Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος εξαρτάται από το ισχύον κατά την περίοδο καταβολής του ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

  Συγκεκριμένα,

  1. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του ισχύοντος κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

  2. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη, ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του ισχύοντος κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

  3. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών – πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του ισχύοντος κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

  4. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λπ. μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χορευτών – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και των τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

  Το σε ισχύ ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται στα 34,84 €, σύμφωνα με την Υ.Α. 31986/24-3-2023 (ΦΕΚ 2003/Β/28-3-2023).

  ΚΛΑΔΟΣ – ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

  1. Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί 37Χ70% ΒΚΗ 902,43
  2. Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες 35Χ70% ΒΚΗ 853,65
  3. Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες 35Χ70% ΒΚΗ 853,65
  4. Καπνεργάτες 35Χ70% ΒΚΗ 853,65
  5. Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
  6. Υποδηματεργάτες 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
  7. Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 35Χ70% ΒΚΗ 853,65
  8. Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων ν25Χ70%ΒΚΗ 609,75
  9. Ηθοποιοί 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
  10. Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
  11. Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
  12. Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
  13. Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
  14. Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
  15. Σμυριδεργάτες 50Χ70% ΒΚΗ 1.219,50
  16. Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
  17. Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
  18. Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 25Χ70%ΒΚΗ 609,75

  Προϋποθέσεις

  Οι προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι οι εξής:

  1. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο της καταβολής του επιδόματος έτος, εν προκειμένω το 2022, ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου για τον οποίο αιτούνται το βοήθημα, εντός των ελάχιστων και ανώτατων ορίων που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

  Ημερομίσθια 2022 Από – Έως
  Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί 95-210
  αποκλειστικά στον κλάδο
  Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες 50-210
  Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες 50-210
  Καπνεργάτες 50-210
  Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου 50-210
  Υποδηματεργάτες 50-210
  Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 50-230
  Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, 70-210
  γεωτρητικών μηχανημάτων
  Ηθοποιοί 50-210
  Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης 50-210
  Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 50-210
  Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου 50-210
  Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου 50-210
  Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου 75 και όχι άνω των
  50 από 1/10 -31/12
  Σμυριδεργάτες 50-240
  Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου 50-210
  Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210
  Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210

  Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει οι ασφαλισμένοι κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2022) σε οποιαδήποτε ειδικότητα να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια, για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους οικοδόμους.

  3. Να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9/2023 – 30/11/2023) .

  Η ιδιότητα του μισθωτού στον οικείο κλάδο αποδεικνύεται:

  Από ενεργό εργασιακή σχέση ή βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (από 10.09.2023-30.11.2023).

  Από ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την έναρξη της περιόδου καταβολής του βοηθήματος, το οποίο εκδόθηκε μετά από λύση εργασιακής σχέσης στον οικείο κλάδο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει απασχόληση σε άλλη ειδικότητα (και ανεξαρτήτως του χρόνου που εκδόθηκε το δελτίο). Στην περίπτωση που το δελτίο διεγράφη πριν από την έναρξη καταβολής του βοηθήματος θεωρείται ότι πληρούται η συγκεκριμένη προϋπόθεση, όταν η διαγραφή γίνεται λόγω ασθένειας βεβαιωμένης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα που συνεχίζεται κατά την έναρξη καταβολής του βοηθήματος.

  4. Για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους οικοδόμους, να μην συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος (10.9 – 30.11) , ανεξαρτήτως του αν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε τακτική επιδότηση ή όχι.

  5. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2022) να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα, για όλες τις κατηγορίες εκτός των οικοδόμων, καθώς για τους τελευταίους βασική προϋπόθεση είναι η αποκλειστική απασχόληση σε οικοδομικές εργασίες (βλ. παρακάτω «ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ»). Ως απασχόληση σε άλλο κλάδο νοείται και η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

  6. Να μην έχουν συμμετάσχει/συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α (τ. ΟΑΕΔ) από τα οποία λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν.
  1836/89), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων περιλαμβάνεται στο έτος 2023.

  7. Για όλες τις κατηγορίες πλην των οικοδόμων, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

  Newsroom
  Newsroomhttp://refreshnews.gr/
  Ενημέρωση | Ψυχαγωγία | Στείλε μας το άρθρο σου στο [email protected]
  Ακολουθήστε μας στο Google News για να μαθαίνεις όλες τις ειδήσεις απο Ελλάδα και όλο τον Κόσμο
  Ακούστε live τον Μελωδία 102.4 και μάθε τα πάντα για την μουσική
  spot_img

  Το Νο1 Ραδιόφωνο του Νομού Κοζάνης

  Άκου Δυνατά τις επιτυχίες του σήμερα στον Μελωδία 102.4.

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Enjoy exclusive access to all of our content

  Get an online subscription and you can unlock any article you come across.