Προκειμένου να καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 9/25.2.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021,

το ΑΣΕΠ καλεί

συμπληρωματικά την υποψήφια με Αριθμό Μητρώου 00126676 να υποβάλει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ζ΄).

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄Στάδιο) αρχίζει την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 ώρα 8:00 και λήγει την Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00.

Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν αποστείλει στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.