Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1ΥΓ/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων, προκειμένου οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, να συμμετάσχουν στην προβλεπόμενη γραπτή εξέταση.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υποψήφιοι που δεν συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι, στην εν λόγω διαδικασία, ενστάσεις υποβάλλονται μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ των προσωρινών πινάκων.

Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα ενημερωθούν την προσεχή εβδομάδα με νεότερη Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την ημέρα διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης.