Με στόχο την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων αναμένεται να ξεκινήσουν οι δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές. Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024.

Δημοσίευση προσκλήσεων

Συγκεκριμένα, η αρμόδια διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος έχει προχωρήσει στη δημοσίευση των προσκλήσεων για τις εξής δράσεις:

 • Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, με προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ.
 • Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, με προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ.

Επιχορηγήσεις

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου ΜμΕ μπορεί να κυμαίνεται από 500 χιλ. ευρώ έως 12 εκατ. ευρώ. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Δικαιούχοι

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησής, διαθέτουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022.

 • Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες για Κτίρια & Περιβάλλοντα Χώρο.
 • Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων.
 • Δαπάνες Λογισμικού.
 • Δαπάνες Πιστοποίησης.
 • Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
 • Δαπάνες προσωπικού.

Υποβολή αιτήσεων

 • Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 15/03/2024 και ώρα 12.00.
 • Ημερομηνία λήξης υποβολών: 15/05/2024 και ώρα 15.00.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.