Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοινώνει διαγωνισμό για την κάλυψη 295 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών για το έτος 2024. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, στις εγκαταστάσεις του Εφετείου στην έδρα κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει τους εξής τομείς: Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία, Ποινικός Κώδικας και Ποινική Δικονομία, Αστικός Κώδικας και Εμπορικό Δίκαιο. Τα εξεταζόμενα θέματα είναι ενιαία για όλους τους υποψηφίους της χώρας και θα διατυπωθούν από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Υποψήφιοι είναι άτομα γεννημένα από το 1984 έως το 2002.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στη Γραμματεία του Εφετείου της έδρας του αντίστοιχου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών μέχρι τις 10 Μαΐου 2024, επισυνάπτοντας: α) Πιστοποιητικό άσκησης από τον σύλλογο, β) Τίτλο υπεύθυνη δήλωση για την κατοχή των απαραίτητων προσόντων και την απουσία κωλυμάτων, καθώς και γ) απόδειξη καταβολής του ποσού των 50 ευρώ για τα εξέταστρα. Οι επιτυχόντες θα ανακηρυχθούν βάσει της κατανομής των θέσεων που έχει αποφασιστεί, με την προϋπόθεση της επίτευξης του ελάχιστου γενικού βαθμού πέντε (5). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η τελική κατάταξη θα κριθεί με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση.

Προθεσμία εως τις 10 Μαϊου

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια κατάρτισης ως μέρος της διαδικασίας τους. Για την εφαρμογή των επιμορφωτικών διαδικασιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, η οποία βρίσκεται στην οδό Καρόλου 28, Τ.Κ. 10437, Αθήνα, με τηλεφωνικό αριθμό 210-3307127-8, και ηλεκτρονική διεύθυνση epimelites@odee.gr. Η Ομοσπονδία είναι αρμόδια για τον καθορισμό των λεπτομερειών και του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων.