Κρατικό «Τειρεσία», με τη μορφή ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, που θα καταγράφει όλες τις οφειλές που έχουν τα νοικοκυριά και  επιχειρήσεις προς το Δημόσιο στήνει το υπουργείο Οικονομικών όπως προβλέπει πολυνομοσχέδιο – σκούπα που κατατέθηκε την Τρίτη το βράδυ στη Βουλή.

Η Αρχή θα παρακολουθεί και θα καταγράφει όλα τα οικονομικά δεδομένα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από οφειλές προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις ΔΕΚΟ ακόμα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και θα παρακολουθεί την οικονομική τους συμπεριφορά. Στη συνέχεια θα αξιολογεί βάσει ενός συστήματος βαθμολόγησης εάν διαθέτουν το πιστοληπτικό προφίλ για ρυθμίσεις οφειλών και τη λήψη νέων δανείων.

Τα βασικά σημεία της διάταξης του νομοσχεδίου προβλέπουν ότι:

1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν στην Αρχή, σε ηλεκτρονική μορφή, και  επικαιροποιούν ανά μήνα, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στα  αρχεία τους για τους οφειλέτες τους, για το χρονικό διάστημα των τελευταίων  24 μηνών.

2. Στα «δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς» που θα τηρούνται θα είναι τόσο οι ληξιπρόθεσμες όσο και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

3.  Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται από το Σύστημα περιλαμβάνονται:

α) οι πληροφορίες ταυτοποίησης του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, οι οποίες συνίστανται:

 • για τα φυσικά πρόσωπα: στο όνομα και το επώνυμό τους, το όνομα και το επώνυμο του πατέρα τους, τον Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) τους,
 • για τα νομικά πρόσωπα: στην επωνυμία τους, τη νομική τους μορφή, τον αριθμό καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τον Α.Φ.Μ.,

β) γενικές πληροφορίες για τα υποκείμενα των δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • για τα φυσικά πρόσωπα: η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • για τα νομικά πρόσωπα: οι πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους, η διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους,

γ) πληροφορίες σχετικά με την οφειλή, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο αριθμός σύμβασης,
 • η φύση της οφειλής,
 • οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο,
 • προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι μεταβολές τους,
 • οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους,
 • οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,
 • ρυθμίσεις της οφειλής,
 • μεταβολές στο πρόσωπο του οφειλέτη λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής,
 • πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και για την πορεία της δικαστικής προσβολής τους, την άσκηση ποινικής δίωξης ή την ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής της οφειλής, αν η μη καταβολή της συνιστά αξιόποινη πράξη,
 • πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές των φορέων του δημοσίου τομέα προς το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, στις οποίες περιλαμβάνονται το είδος της οφειλής, το ποσό της οφειλής και ο οφειλέτης φορέας του δημοσίου τομέα,
 • πληροφορίες σχετικά με πτώχευση του υποκειμένου των δεδομένων, την κήρυξή του ως συγγνωστού και την απαλλαγή του,
 • πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική συμπεριφορά του υποκειμένου των δεδομένων, όπως:
 • η ιδιότητά του ως ανέργου,
 • φορολογικά δεδομένα και, συγκεκριμένα, στοιχεία εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης.

4. Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έχουν μόνο:

α) το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,

β) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους απονομής της δικαιοσύνης και ιδίως πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

γ) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5.  Η πρόσβαση φορέων του ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα απαγορεύεται.

6. Η πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο παρέχεται ατελώς.

7. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς μπορεί να ζητήσει από την Αρχή τη διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που το αφορούν και είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα, με αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε αυτό και συνοδεύεται από την απαραίτητη κατά περίπτωση τεκμηρίωση.