Υπερ-εκπτώσεις θα κερδίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πράσινες, ψηφιακές και ενεργειακές επενδύσεις. Συγκεκριμένα οι δαπάνες που πραγματοποιούν στην πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένες κατά 100%, με αποτέλεσμα τα περιορίζεται η φορολογική τους επιβάρυνση. Το μέτρο ισχύει για τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν τα έτη 2023, 2024 και 2025.

Οι όροι και οι λεπτομέρειες χορήγησης και ελέγχου της ενίσχυσης καθώς και οι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, για τις οποίες χορηγείται η δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα, προσαυξημένων κατά ποσοστό 100% περιγράφονται στην απόφαση που υπογράφουν οι Απόστολος Βεσυρόπουλος, Κώστας Σκρέκας και Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η απόφαση ορίζει μεταξύ άλλων τα εξής:

 1. Ποιοι δικαιούνται την προσαυξημένη έκπτωση:

α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και

β) νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, είτε δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και εκτελούν έργα ή δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

 1. Εξαιρέσεις. Το μέτρο δεν ισχύσει για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

α) της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής,

β) της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις όπου

i) το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,

ii) η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και

γ) της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας δυνάμει της παρούσας.

 1. Το ύψος της ενίσχυσης. Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, συνυπολογιζομένων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, ήτοι το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό της πραγματοποίησης των δαπανών, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Σε περίπτωση που οι ληφθείσες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, πλέον της χορηγηθείσας έκπτωσης δαπάνης ξεπερνούν το όριο των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο έτος χορήγησης της ενίσχυσης, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση του ανωτέρω ορίου

 1. Οι επιλέξιμες δαπάνες. Επιλέξιμα είναι τα είδη των δαπανών που αφορούν σε:
 • Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης με σκοπό την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή την πρόωρη εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Δράσεις Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (παραγόμενη και καταναλισκόμενη), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

Τα είδη των δαπανών

 • Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
 • Κατασκευή ανεμογεννητριών
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων
 • Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα
 • Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου
 • Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων
 • Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος
 • Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
 • Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)
 • Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική
 • Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).
 • Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ).
 • Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση.
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος.
 • Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας.
 • Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία.
 • Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών.
 • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία.
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές.
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας.
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία.
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία.
 • Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία.
 • Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.
 1. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της έκπτωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών και τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η καταχώρησή τους σε ηλεκτρονικά παραστατικά, τα οποία διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω της πλατφόρμας MyData. Οι δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο του έργου, υπολογίζονται στη βάση του πραγματικού κόστους, δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους και τεκμηριώνονται από λογιστικά στοιχεία.
 2. Η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης. Η χορήγηση της ενίσχυσης επί των δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση ενεργείται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου.