Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 90 συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.). Ειδικότερα η κατανομή των θέσεων είναι:

  • 30 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων
  • 36 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Σταθμάρχες
  • 5 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί
  • 10 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι
  • 5 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονική) στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε., με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://proslipseis2022.ose.gr/. Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΔΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της προκηρυξης.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για όλες τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί.