Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
More

  Ποιοι παίρνουν 325 ευρώ κάθε μήνα

  Ένα «ιδιαίτερο» επίδομα  δίνεται σε δικαιούχους που πραγματοποιούν κυριολεκτικά ένα σπουδαίο έργο.

  Το επίδομα αυτό κυμαίνεται από 325 ευρώ έως 375 ευρώ μηνιαίως.

  Το επίδομα παρέχεται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

  Είναι το επίδομα αναδοχής παιδιών και δίνεται στις οικογένειες που παίρνουν την γενναία απόφαση να στηρίξουν αυτά τα παιδιά.

  Επίδομα αναδοχής

  Για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο μετά την ενηλικίωσή του, οικονομική ενίσχυση, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών διαβίωσής του. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας.

  Οικονομική Ενίσχυση Αναδοχής

  Για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο μετά την ενηλικίωσή του, οικονομική ενίσχυση, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών διαβίωσης του αναδεχόμενου ατόμου.

  Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας.

  Δικαιούχοι Οικονομικής Ενίσχυσης

  Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ανάδοχοι γονείς που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α) έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4538/2018 ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4538/2018,

  β) η αναδοχή που έχουν συνάψει, είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και

  γ) έχουν υποβάλει Αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» (www.anynet.gr)

  Όσον αφορά στις περιπτώσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής, μετά την ενηλικίωση του αναδεχόμενου ατόμου, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι:

  α) στην αναδοχή ατόμου με αναπηρία, οι ανάδοχοι γονείς,

  β) στην αναδοχή ατόμου, το οποίο φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωση του,

  γ) στην αναδοχή ατόμου, το οποίο εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ακόμη κι αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο, από την ενηλικίωσή του.

  Καταβολή Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής

  Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, καθώς και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου σε καθεστώς αναδοχής, στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.

  Η καταβολή πραγματοποιείται από τον Ο.Π.Ε.ΚΑ. την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα με πίστωση σε ενεργό λογαριασμό πληρωμών (ΙΒΑΝ)

  Κατηγορίες ποσού οικονομικής ενίσχυσης

  1.Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται μηνιαίως:

  α. Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, σε τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325 €).

  β. Για παιδιά με μία πάθηση, η οποία έχει ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης και ποσοστού αναπηρία, σε τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (375 €).

  2.Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για παιδιά με πάθηση προσαυξάνεται κατά το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-επιδόματος, που χορηγείται ή δύναται να χορηγηθεί, λόγω ένταξης του αναδεχόμενου ατόμου στα γενικά και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που υλοποιεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Α.

  Η υπαγωγή του αναδεχόμενου παιδιού στην κατηγορία ποσού για παιδιά με πάθηση τεκμηριώνεται από τη σχετική πιστοποίηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

  Αίτηση – Διαδικασία Υποβολής

  Ο ανάδοχος γονέας υποβάλλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» της Διαδικτυακής Πύλης «www.anynet.gr» του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής. Για την υποβολή της αίτησης ο αιτών εισέρχεται στην εφαρμογή με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

  Βασικό Θεσμικό Πλαίσιο

  • Νόμος 4538/ 2018 «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 85).
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ. 31720/2021(ΦΕΚ Β΄2220) «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής».

  Επίδομα Αναδοχής: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

  -Θα ήθελα να γίνω ανάδοχος γονέας, πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναδοχής;

  Στον ιστότοπο www.anynet.gr είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία αναδοχής παιδιού.

  -Ποιος είναι δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής;

  Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ανάδοχοι γονείς που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1) έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4538/2018 ή με εισαγγελική διάταξη ή σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4538/2018,

  2) η αναδοχή που έχουν συνάψει, είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και

  3) έχουν υποβάλει Αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» www.anynet.gr

  – Είμαι ανάδοχος γονέας, πώς μπορώ να κάνω την αίτηση;

  Η Αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» της Διαδικτυακής Πύλης «www.anynet.gr» με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

  – Είμαι ανάδοχος γονέας 2 παιδιών. Θα υποβάλλω μια ή δύο αιτήσεις;

  Οι ανάδοχοι γονείς περισσοτέρων του ενός παιδιού, υποβάλλουν αίτηση για κάθε παιδί ξεχωριστά.

  – Ποια στοιχεία πρέπει να γνωρίζω για την συμπλήρωση της αίτησης;

  Πέρα από τα προσυμπληρωμένα πεδία της αίτησης (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ημ.γέννησης του αναδόχου γονέα και του αναδεχόμενου ατόμου, στοιχεία του φορέα εποπτείας και στοιχεία της υπεύθυνης κοινωνικής λειτουργού), εσείς θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε τα παρακάτω:

  1) διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

  2) λογαριασμό πληρωμών (ΙΒΑΝ) οποιασδήποτε τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.

  – Πώς μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία επικοινωνίας μου ή τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN);

  Ο δικαιούχος δύναται να τροποποιεί και να επικαιροποιεί, καθ’όλη τη διάρκεια της αναδοχής, τα στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ), δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος, που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή

  – Τί απαιτείται σε περίπτωση που ο αιτών τελεί σε γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης;

  Θα πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά η συναίνεση του/της συζύγου ή του συνδεόμενου με τον/την αιτούσα με σύμφωνο συμβίωσης.

  – Πότε διακόπτεται η οικονομική ενίσχυση αναδοχής;

  1. Από την ημερομηνία που ο ανήλικος συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας (με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις – βλ.παρακάτω)
  2. Από την ημερομηνία άρσης ή λήξης της αναδοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται από βεβαίωση του Φορέα Εποπτείας.
  3. Από την ημερομηνία λήξης της στρατιωτικής θητείας και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας του ατόμου σε αναδοχή. 4. Σε περίπτωση σπουδών από την 1η του μήνα που έπεται της λήξης του σχολικού ή σπουδαστικού ή ακαδημαϊκού έτους περάτωσης των σπουδών, προκειμένου για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστές ή φοιτητές, αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας τους.
  4. Από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου ή του ανάδοχου ανηλίκου,
  5. Από την ημερομηνία του γάμου του ανάδοχου ανηλίκου,
  6. Από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης συναίνεσης για τη διακοπή της καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

  -Σε ποιες περιπτώσεις εξακολουθεί να χορηγείται η οικονομική ενίσχυση μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας του αναδεχόμενου ατόμου;

  Η οικονομική ενίσχυση εξακολουθεί να παρέχεται και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου, που βρίσκεται σε καθεστώς αναδοχής, στις εξής περιπτώσεις:

  1. όταν το άτομο που έχουν υπό τη φροντίδα τους είναι άτομο με αναπηρία,
  2. σε περίπτωση σπουδών, μέχρι την ολοκλήρωσή τους, όχι όμως πέραν των έξι (6) ετών από την εγγραφή του. Σε καμία περίπτωση η οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται μετά τη
  3. συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας του ατόμου αυτού,
  4. σε περίπτωση που το ανάδοχο τέκνο είναι υπόχρεος στράτευσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας και μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης. Σε
  5. καμία περίπτωση η οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας του ατόμου αυτού.

  – Είμαι ανάδοχος γονέας και υπέβαλα αίτηση για την χορήγηση της οικονομικής ενίχυσης, πότε θα καταβληθούν τα σχετικά ποσά ;

  H καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ξεκινά από τον επόμενο μήνα της αίτησης και η ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  Σε περίπτωση όμως που η αναδοχή έχει προηγηθεί της αίτησης, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται από την ημερομηνία σύστασης της αναδοχής, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος της σχετικής Κ.Υ.Α (ΓΠΔ11/ΟΙΚ.31720/21 ΦΕΚ 2220 Β – 26/05/2021).

  – Ποια είναι η ημερομηνία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης;

  Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα με πίστωση σε ενεργό λογαριασμό πληρωμών (ΙΒΑΝ).

  – Ποιο είναι το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής;

  1) Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης ανέρχεται μηνιαίως στα 325,00 ΕΥΡΩ.

  2) Για παιδιά με μια πάθηση που έχει ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης αναπηρία, σε 375,00 ΕΥΡΩ.

  Σε αυτό το ποσό προστίθεται και το ποσό αναπηρικού επιδόματος που δικαιούται το παιδί ανάλογα με την πάθησή του.

  Σημαντική σημείωση: όταν το δικαίωμα για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης αναγνωρίζεται για χρονικό διάστημα μικρότερο του πλήρους ημερολογιακού μήνα, το ποσό υπολογίζεται με βάση ημέρες που αναγνωρίζεται το δικαίωμα.

  – Πώς γίνεται η πιστοποίηση της αναπηρίας;

  Η πιστοποίηση της αναπηρίας γίνεται μέσω των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

  – Πού υποβάλλω δικαιολογητικά τα οποία επηρεάζουν το δικαίωμα ή/και το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής;

  Ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει τον φορέα εποπτείας της αναδοχής για κάθε μεταβολή της κατάστασης του αναδεχόμενου ατόμου που επηρεάζει το δικαίωμα της λήψης ή/και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. δικαιολογητικά στράτευσης-σπουδών, κλπ).

  – Μπορώ να αιτηθώ διακοπή της καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης;

  Ο δικαιούχος ανάδοχος γονέας μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει τη διακοπή καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής», της οποίας έπεται σχετική δήλωση συναίνεσης του/της συζύγου ή του συνδεόμενου με αυτόν με σύμφωνο συμβίωσης.

  – Πώς φορολογείται και τί κρατήσεις γίνονται στην οικονομική ενίσχυση αναδοχής;

  Η οικονομική ενίσχυση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

  – Η οικονομική ενίσχυση αναδοχής κατάσχεται ή συμψηφίζεται με άλλα βεβαιωμένα χρέη;

  Η οικονομική ενίσχυση δεν κατάσχεται στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

  Newsroom
  Newsroomhttp://refreshnews.gr/
  Ενημέρωση | Ψυχαγωγία |Στείλε μας το άρθρο σου στο info@refreshnews.gr
  Ακολουθήστε μας στο Google News για να μαθαίνεις όλες τις ειδήσεις απο Ελλάδα και όλο τον Κόσμο
  Ακούστε live τον Μελωδία 102.4 και μάθε τα πάντα για την μουσική

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ