Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
More

  Πώς παίρνουν σύνταξη στα 67 ακόμη και χωρίς 15 χρόνια ασφάλισης

  Πώς παίρνουν σύνταξη στα 67 ακόμη και χωρίς 15 χρόνια ασφάλισης

  Αρκετοί είναι οι ασφαλισμένοι αυτή τη στιγμή που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας τους αλλά δεν έχουν ούτε 15 χρόνια ασφάλισης για να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν. Υπάρχουν όμως δύο τρόποι που με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι ασφαλισμένοι άνω των 67 ετών μπορούν:


  1. Να εξαγοράσουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης

  2. Να λάβουν σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα ύψους 398 ευρώ το οποίο χορηγείται στο 67ο έτος της ηλικίας τους και με εισοδηματικά κριτήρια.

  Ειδικότερα:

  Εξαγορά: Ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος για τη συνταξιοδότηση με εξαγορά των απαιτούμενων ετών ασφάλισης, για χιλιάδες ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, που σε μεγάλη ηλικία, άνω των 67 ετών, δεν έχουν καταφέρει να συμπληρώσουν 15ετή ασφάλιση και να λάβουν σύνταξη. Με εγκυκλίους που εκδόθηκαν το προηγούμενο διάστημα, ο ΕΦΚΑ καθορίζει τις διαδικασίες αναγνώρισης του υπολειπόμενου της 15ετίας χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Παράλληλα, και για όσους εργάστηκαν στο δημόσιο, δίνει τη δυνατότητα συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου, με προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Καθώς ο νομοθέτης είχε ως πρωταρχικό στόχο την ταχύτερη απονομή των συντάξεων, οι συγκεκριμένες εγκύκλιοι αφορούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

  Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:


  1) Ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ και συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022, μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης ή 6 μήνες, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, των φορέων στους οποίους είναι ασφαλισμένοι.

  Δικαιούχοι για την εν λόγω αναγνώριση είναι οι ασφαλισμένοι σε πρώην φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ καθώς και όσοι απασχολούνται στον Δημόσιο Τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι οποίοι:

  Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022.

  Έχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4.350 έως 4.499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους πρώην φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

  Έχουν διακόψει οριστικά την απασχόλησή τους και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.

  Δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

  Δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από οποιονδήποτε φορέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

  Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού.

  Δεν έχουν αναγνωρίσει πάνω 5 έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

  Η αναγνώριση γίνεται με εφάπαξ καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου των εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, που αντιστοιχούν στον αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης, με βάση το ισχύον, κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Να σημειωθεί ότι εντός του 2023, το ημερομίσθιο ανέρχεται σε 34,18 ευρώ και η σχετική εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι δεν προβλέπεται έκπτωση, ούτε άλλος τρόπος καταβολής των εισφορών.

  2) Όσοι έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας ή για 20 μήνες, εντός 5 ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, μπορούν να προβούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους, για διάστημα μέχρι 3 έτη, από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

  Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση έχουν οι ασφαλισμένοι σε πρώην φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ και απασχολούνται στον Δημόσιο Τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, εφόσον σωρευτικά πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  -Έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

  -Έχουν ασφαλισθεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας, εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, οι οποίες πρέπει να προέρχονται από υποχρεωτική ασφάλιση.

  Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων,( χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ)στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον όμως πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

  2. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από 399,54 €. Αν η σύνταξη αυτή ή παροχή από δημόσιο φορέα που λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα των 399,54 €, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα.

  3. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα 10 συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

  Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του αιτούντος, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.320 ευρώ και στην περίπτωση έγγαμων, το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 8.640 ευρώ. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ, ενώ το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του (Επιβατηγά ΙΧ,ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

  Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται: α) Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους. β) Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους. γ) Το επίδομα ανεργίας. δ) Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο. Δικαιούχοι είναι όσοι δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, μεγαλύτερη από το επίδομα της παροχής των ανασφάλιστων υπερηλίκων.

  Πηγή

  Newsroom
  Newsroomhttp://refreshnews.gr/
  Ενημέρωση | Ψυχαγωγία |Στείλε μας το άρθρο σου στο info@refreshnews.gr
  Ακολουθήστε μας στο Google News για να μαθαίνεις όλες τις ειδήσεις απο Ελλάδα και όλο τον Κόσμο
  Ακούστε live τον Μελωδία 102.4 και μάθε τα πάντα για την μουσική

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ