Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέας/ου και Αποκλειομένου της Προκήρυξης 2E/2019 (Φ.Ε.Κ. 17/17.05.2019, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, μιας (1) θέσεως Ειδικού Επιστήμονα, σε συμμόρφωση με την υπ΄αριθμ. 587/2023 απόφαση του ΙΑ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.), στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικού Οικονομικού» (κωδικός θέσης 10001), σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 31-35 του ν. 4765/2021.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο περιλαμβανόμενος στον πίνακα αποκλειομένου εμφανίζεται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική του αίτηση.

Ο πίνακας προσληπτέας απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.